Om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Stichting Van Helden Tucker gelden de volgende voorwaarden:

 1. Het project speelt zich af buiten Nederland. In aanmerking komen landen die genoemd worden in de DAC lijst.
 2. Alleen projecten die via het aanvraagformulier op de website zijn ingediend worden behandeld.
 3. Aanvrager moet een in Nederland gevestigde rechtspersoon c.q. stichting zijn en bij voorkeur een ANBI status hebben. Opmerkingen:
  • In het geval de aanvrager voor het betreffende project een NGO in het buitenland heeft, moet bij de aanvraag opgave van NAW gegevens van deze NGO worden gedaan alsmede financiële jaarstukken van deze NGO meegestuurd worden met de aanvraag.
  • Ook dient de aanvrager te vermelden welke andere organisaties het project ondersteunen c.q. aan wie een verzoek tot ondersteuning is gedaan.
  • Indien een project wordt ingediend door een stichting zonder ANBI-status maar naar het oordeel van het bestuur van de Stichting Van Helden Tucker wel voor subsidie in aanmerking komt, dient de indiener er rekening mee te houden dat schenkbelasting moet worden betaald. Dit risico komt uitsluitend voor rekening van de aanvragende stichting die ook verantwoordelijk is voor het betalen van de schenkbelasting.
 4. De projecten dienen de gezondheid en/of ontwikkeling van de plaatselijke bevolking te bevorderen. Het kan hierbij zowel om kinderen gaan als om volwassenen.
 5. Het project dient erop gericht te zijn dat de doelgroep op termijn financieel in eigen onderhoud kan voorzien (zgn. self propelling principle) en niet meer afhankelijk is van “goede doelen”-organisaties.
 6. Het door de stichting Van Helden Tucker toegekende bedrag komt rechtstreeks ten goede aan het welzijn, de kennis en/of vaardigheden van de doelgroep.
 7. De aanvragende stichting dient uitsluitend uit vrijwilligers te bestaan die geen vergoeding anders dan een vrijwilligersvergoeding krijgen.
 8. Aanvragen en stukken dienen in het Nederlands te zijn opgesteld.
 9. Met de aanvraag moet een duidelijke begroting worden meegestuurd, waarbij de begroting van het project in verhouding moet staan met de draagkracht van de aanvragende stichting.
 10. Naast een begroting is het verplicht om statuten, een recent uittreksel van de KvK en het meest recente jaarverslag mee te sturen. Zonder deze bijlagen zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Om voor een tweede of volgende keer voor een toekenning in aanmerking te komen moet over het vorige project verantwoording zijn afgelegd.

NIET gesubsidieerd worden:

 • Salariskosten van het bestuur van de aanvragende stichting in en het bestuur van de NGO in het buitenland.
 • Bouwkosten: met uitzondering van waterputten t.b.v. schoon drinkwater.
 • Reiskosten van het bestuur van de aanvragende stichting en van de NGO in het buitenland.

Binnen zes maanden na afronding van het project moet hierover per mail verantwoording worden afgelegd in de vorm van een beschrijving van het verloop van het project en het overzicht van de kosten. Ook foto’s zijn welkom.