Een aanvraag kan uitsluitend digitaal via het aanvraagformulier worden ingediend. Aanvragen die op een andere wijze worden gedaan (email, post) worden niet behandeld. Met de digitale aanvraag via het aanvraagformulier kunnen aanvullende stukken worden meegestuurd.

Na ontvangst van de aanvraag, wordt deze in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld. Deze vergaderingen worden viermaal per jaar gehouden. In het algemeen ontvangt u dan ook binnen drie maanden na ontvangst van uw aanvraag bericht van het bestuur of deze al dan niet gehonoreerd wordt.

Het kan voorkomen dat aanvullende gegevens nodig zijn om de aanvraag en het project goed te kunnen beoordelen. In een enkel geval komen één of twee bestuursleden het project bezoeken. In dat geval kan behandeling langer duren.

U krijgt na de vergadering automatisch bericht of uw aanvraag voor financiële steun door de stichting Van Helden Tucker in aanmerking komt. Een eventuele subsidie wordt korte tijd daarna op de rekening van de aanvrager bijgeschreven. Achteraf dient altijd rekening en verantwoording afgelegd te worden. Over de beslissing van het bestuur is geen discussie of correspondentie mogelijk.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het juist navolgen van de doelstellingen van het fonds. Een financiële bijdrage kan dan ook alleen verleend worden als deze beantwoordt aan de criteria.

Het bestuur van de Stichting Van Helden Tucker bestaat momenteel uit vijf personen. Zij zijn allen vrijwilligers.

In het najaar van 2013 heeft het bestuur van Stichting Van Helden Tucker uitvoerig nagedacht over (de gevolgen van) de nieuwe publicatie-eisen zoals deze per 1 januari 2014 gelden voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s).

Hoewel het bestuur nadrukkelijk de intentie heeft om Stichting Van Helden Tucker (die jaren als ANBI geregistreerd is geweest) te blijven besturen overeenkomstig de tot 1 januari 2014 geldende ANBI richtlijnen, heeft zij in 2014 besloten om de ANBI-status te laten vervallen.

De nieuwe wettelijke ANBI-publicatieplicht van zoveel extra gegevens zou er toe leiden dat er (naar de mening van het bestuur: onnodig) veel extra werkzaamheden moeten worden verricht en dus onnodige extra kosten gemaakt worden. Dit is voor een klein vermogensfonds als Stichting Van Helden Tucker (waarbij de doelstelling is om het rendement van het vermogen ten goede te laten komen aan vooral kansarme mensen) niet gewenst. Deze kosten staan voor onze Stichting, die geen vermogen- of fondsenwervende activiteiten onderneemt en geen schenkingen of erfenissen zal ontvangen, ook niet in verhouding tot de voordelen van de registratie als ANBI.

Volledigheidshalve merken wij op dat de fiscale gevolgen van een eventuele toekenning niet voor rekening komen van de Stichting Van Helden Tucker.